شرکت خدمات مسافرت هواپيمايي و گردشگري پارسا گشت ايرانيان امروز به شماره ثبت54313 داراي مجوز بند الف و ب و قطار به مديريت حسين مسجدي با شماره ملي0491867158 مي باشد.اين شرکت در راستاي فروش بليت هواپيما و انجام تعهدات مربوط به فروش و استرداد بليت هاي فروخته شده از روي سايت اين شرکت به مسافران  و مشتريان خدمات ارايه مي دهد.